» Volume

Data Awal$$V= \frac{4}{3}\pi \times r^{3}$$


Radius

Muatan/Volume